Betalingsvoorwaarden podotherapie

1. Toepasselijkheid.

– Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Betaling

– Alle diensten en leveringen worden direct aan de betreffende patiënt gefactureerd, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is (b.v. werkgever/verzorgers etc.). Patiënten worden dan ook zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur. 
– Bij betalingen via overschrijving wordt een betalingstermijn gehanteerd van 31 dagen. Indien de patiënt in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. De kosten hiervan komen van de patiënt. 
– Patiënten dienen zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij de zorgverzekeraar. 

3. Annulering

– Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
– Door patiënten geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden. 

4. Restitutie

– De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan daarom geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelende podotherapeut. Aanpassingen van zolen/orthesen binnen 2 maanden (of tot de eerste controleafspraak) na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. 

5. Klachtenregeling

– Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling. 


voorwaardenOnze voorwaarden zijn gedeponeerd bij voorwaarden.net. Voor onze meest recent gedeponeerde voorwaarden kunt u op de button klikken van ‘Voorwaarden.net’.