Terug naar bovenliggende pagina

Voorwoord

Deze artsenwijzer podotherapie is tot stand gekomen op basis van subsidie van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in het kader van het programma ‘Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg’ (IKPZ).

De ontwikkeling van een artsenwijzer podotherapie sluit aan bij de wens om podotherapie transparant te maken en bij de behoefte bij podotherapeuten aan kwaliteitsinstrumenten. De ontwikkeling van een artsenwijzer speelt in op de onduidelijkheid bij verwijzers over de aard en inhoud van de behandeling podotherapie en de categorieën patiënten die baat kunnen hebben bij podotherapie. Eveneens is er onduidelijkheid en de nodige onbekendheid met betrekking tot de indicatiestellingen voor podotherapie en de werkzaamheden van podotherapeuten enerzijds en die van de pedicure, de orthopedisch schoenmaker en de podoloog anderzijds. De artsenwijzer beoogt een hulpmiddel voor huisartsen en specialisten te zijn om doelmatig voor podotherapie te kunnen verwijzen.

De artsenwijzer bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. In het algemene deel wordt ingegaan op de beroepsinhoudelijke aspecten van podotherapie. De verwijzer krijgt via dit deel zicht op wat podotherapie in het algemeen inhoudt.

In het specifieke deel zijn patiëntengroepen die baat kunnen hebben bij podotherapie beschreven en gekarakteriseerd naar (onder meer) de aard van de aandoening en de klachten of problemen in het functioneren. Per categorie patiënten wordt tevens de aard, inhoud en het te verwachten effect van de podotherapeutische behandeling aangegeven.

De podotherapeut zal in principe individuele oplossingen kunnen bedenken voor alle aandoeningen waarbij klachten aan voet, enkel, been, rug of problemen bij het lopen voorkomen. Het zou in het kader van deze uitgave te ver voeren om ook al déze aandoeningen en klachten waarbij de podotherapeutische behandeling verlichting kan brengen te vermelden, vandaar dat daarvan op deze plaats is afgezien.

Tenslotte zij vermeld, dat wij het NHG en de LHV erkentelijk zijn voor de getoonde bereidheid om ons tijdens de totstandkoming van de artsenwijzer van advies te dienen.

Met het opstellen van de artsenwijzer hebben zich meerdere mensen bezig gehouden. Wij willen hen hiervoor hartelijk dankzeggen. In het bijzonder:

  • Mw. H.E. Fuit-van Dalen, podotherapeut
  • Drs. R. Somers, arts/podotherapeut
  • Mw. S. de Waal, podotherapeut
  • Mw. Dr. C.D. van Ravensberg, bewegingswetenschapper/NPi
  • Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Amersfoort, mei 2004

 

Terug naar bovenliggende pagina